مقاله انگلیسی اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری با ترجمه فارسی – Elsevier 2014

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

اثرات افزودنیهای پلیمری بر روی مخلوطهای قیری

عنوان انگلیسی مقاله

Effects of polymer additives on bituminous mixtures

چاپ شده در

مجله الزویر – Elsevier

سال انتشار

سال ۲۰۱۴

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

تحقیقات آزمایشگاهی شرح داه شده در این مقاله بر روی اثرات پلیمرها به عنوان افزودنی برای مخلوطهای قیری متمرکز هستند. سه مقدار (۳%، ۶% و ۹% وزن قیر) پلیمرهای EVA و LDPE مورد استفاده قرار گرفتند. این پژوهش در دو مرحلهی اصلی تقسیمبندی شد. مرحلهی اول بر روی مقایسهی بین مخلوطهای که به آنها پلیمر افزوده شده بود و یک مخلوط وابسته به قیر اصلاحشده متمرکز بود. این مقایسه با مشاهدهی عملکردهای ساختپذیری، حجمی و مکانیکی (یعنی ضرائب دینامیکی) صورت پذیرفت. هدف مرحلهی دوم ارزیابی اثرات چنین پلیمرهایی بر روی عملکرد مخلوطهای متناظر در دماهای مورد استفاده با استفاده از آزمونهای شبیهسازی در مورد منحنیهای اصلی سختی، عمر خستگی و مقاومت شیار بود. در مرحلهی دوم مخلوطهای وابسته به قیر اصلاحشده مورد بررسی قرار نگرفتند. همچنین در هر دو مرحله تحقیقاتی در مورد مخلوط وابسته به قیر استاندارد صورت پذیرفت. نتایج نخستین مرحله آشکار ساخت که پلیمرها همان عملکرد یا عملکردی بهتر از قیر اصلاح شده را در مخلوطهای قیری متناظر از خود نشان خواهند داد. نتایج مرحلهی دوم نشان دادند که پلیمرها موجب افزایش عملکرد مخلوطها در دماهای مورد استفاده میگردند. به خصوص پلیمرها سختی مخلوطها را در دماهای پایین کاهش عمر خستگی را افزایش بخشیده و موجب کاهش تغییر شکلهای شیار در دماهای بالا میشوند.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract
The laboratory investigation described in this paper focuses on the effects of polymers as additives for bituminous mixtures. Three dosages (3%, 6% and 9% by weight of bitumen) of EVA and LDPE polymers were used. The investigation was divided into two main phases. The first one focused on a comparison between mixtures to which polymers were added and a modified bitumen-bound mixture. The comparison was performed by observing constructability, volumetric and mechanical performances (e.g. dynamic moduli). The second phase aimed at evaluating the effects of such polymers on the performance of the corresponding mixtures at in service temperatures by means of simulative tests concerning stiffness master curves, fatigue life and rut resistance. In the second phase, the modified bitumen-bound was not investigated. Both phases also include investigations on a standard bitumen-bound mixture. Results of the first phase revealed that polymers guarantee the same, if not better, performances than modified bitumen on the corresponding bituminous mixtures. Results of the second phase showed that polymers increase the mixtures’ performances at in-service temperatures. In particular, polymers reduce mixtures’ Stiffness at low temperatures, increase fatigue life at intermediate temperatures and reduce rutting deformations at high temperatures.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *