مقاله انگلیسی قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه با ترجمه فارسی – Elsevier 2017

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

قطعه قطعه شدن DNA ناشی از نانومیسل کورکومین در بافت بیضه، ارتباط بین آپوپتوز وابسته به میتوکندری و شکست در هموستازی مرتبط با PCNA

عنوان انگلیسی مقاله

Nanomicelle curcumin-induced DNA fragmentation in testicular tissue; Correlation between mitochondria dependent apoptosis and failed PCNArelated hemostasis

چاپ شده در

مجله الزویر – Elsevier

سال انتشار

سال ۲۰۱۷

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ضد تکثیری نانومیسل کورکومین ( NMCM) علیه سلول های زایا در بافت بیضه انجام شد. برای این منظور، ۲۴ موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. حیوانات گروه آزمون، ۵/۷، ۱۵ و ۳۰ میلی گرم/کیلوگرم NMC دریافت کردند (تعداد ۶ موش در هر گروه). ۴۸ روز بعد، بیان ژن Bcl-2، Bax، کاسپاز ۳ و P53 و آنتی ژن هسته ای تکثیر سلول (PCNA) با استفاده از PCR رونویسی معکوس و ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات بافتی، شاخص تمایز لوله ای ( TDI)، cellularity بافت و سطح سرمی تستوسترون بررسی شد. در نهایت، از آزمون laddering DNA برای ارزیابی قطعه قطعه شدن DNA به عنوان مشخصه برای آپوپتوز استفاده شد. نانومیسل های کورکومین باعث کاهش معنی دار Bcl-2، p53 و PCNA و افزایش سطح mRNA در Bax و کاسپاز می شود (P < 0.05). نانومیسل های کورکومین به طور معنی دار (P<0.05) باعث افزایش درصد لوله های Bax و کاسپاز ۳ و کاهش قابل ملاحظه ی درصد لوله های با واکنش مثبت برای Bel- 2، p53 و PCNA می شود. در حیوانات دریافت-کننده ی نانومیسل های کورکومین، کاهش قابل توجه (P < 0.05) جمعیت سلولی، نسبت TDI و سطح سرمی تستوسترون مشاهده شد. در گروه دریافت کننده ی ۳۰ میلی گرم/کیلوگرم نانومیسل های کورکومین، قطعه قطعه شدن شدید DNA مشاهده شد. در نتیجه، نانومیسل های کورکومین با کاهش وضعیت اندوکراین بیضه ای، تنظیم کاهشی بیان Bcl-2 و افزایش بیان Bax و کاسپاز ۳ باعث آغاز مسیر آپوپتوز ذاتی می شود. از سوی دیگر، مهار بیان p53 و PCNA (در دوز ۳۰ میلی گرم/کیلوگرم) باعث سرکوب واکنش های هموستازی/حفاظتی مربوط به p53 و PCNA می شود. تمام این تغییرات باعث تاثیر بد بر اسپرماتوژنز می شود.

بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Current study was done to assess possible anti-proliferative effect of nanomicelle curcumin (NMCM) against germ cells in testicular tissue. For this purpose, 24 mature male Wistar rats were divided into control and test groups. The animals in test groups received 7.5 mg/kg, 15 mg/kg and 30 mg/kg of NMC (NO = 6 rats in each group). Following 48 days, the expression of Bcl-2, Bax, caspase-3, P53 and proliferating cell nuclear antigen (PCNA) were evaluated by using reverse transcription-PCR and immunohistochemistry. Histological changes, tubular differentiation index (TDI), tissue cellularity and serum level of testosterone were analyzed. Finally, the DNA laddering test was used to assess the DNA fragmentation as hallmark for apoptosis. The NMCM significantly (P < 0.05) diminished the Bcl-2, p53 and PCNA and enhanced the Bax and caspase-3 mRNA levels. The NMCM significantly (P < 0.05) elevated the percentage of Bax and caspase-3-positive tubules and remarkably reduced the percentage of tubules with positive reaction for Bcl-2, p53 and PCNA. The NCMN-received animals exhibited remarkable (P < 0.05) reduction in cell population, TDI ratio and serum level of testosterone. Severe DNA fragmentation was observed in 30 mg/kg NMCM-received group. In conclusion, the NMCM by reducing the testicular endocrine status, down-regulating Bcl-2 expression and by enhancing the Bax and caspase-3 expression initiates the intrinsic apoptosis pathway. On the other hand, inhibited expression of p53 and PCNA (at dose level of 30 mg/kg) suppresses the p53 and PCNA-related hemostasis/preservative reactions. All these alterations adversely affect the spermatogenesis.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *