مقاله انگلیسی سطوح انرژی پتانسیل تصحیح شده به روش متقابل از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه با ترجمه فارسی

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

سطوح انرژی پتانسیل تصحیح شده به روش متقابل از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه. کاربرد برای کمپلکسهای هیدروژن پروکسید … X (X= F⁻, Cl⁻, Br⁻, Li⁺ , Na⁺ )

عنوان انگلیسی مقاله

Basis set superposition error-counterpoise corrected potential energy surfaces. Application to hydrogen peroxide …X(X=F-,Cl-, Br-,Li+,Na+…) complexes

چاپ شده در

مجله AIP

سال انتشار

سال ۱۹۹۹

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

محاسبات مولر – پلست (MP2) و بکه-۳-لی-یانگ-پار (B3LYP) ، به منظور مقایسه پارامترهای ساختاری ، ویژگیهای پیوند هیدروژنی، فرکانسهای ارتعاشی و انرژیهای نسبی چند کمپلکس پروکسید هیدروژن با X⁻ و X⁺ استفاده میشوند. ساختارها و انرژیهای برهمکنش تصحیح شده به جهت خطای برهم نهی مجموعه پایه (BSSE) در همه کمپلکسهای شماره ۱ تا ۵ با استفاده از روش تصحیح تمام متقابل، مقادیر BSSE کوچکی را با مجموعه پایه ۶-۳۱۱+G(3df,2p) نتیجه میدهند. انرژیهای برهمکنش که در رنج متوسط تا قوی قرار میگیرند برای سیستمهای پیوند هیدروژنی (سیستمهای ۱تا ۳یا سیستمهای آنیونی) و برهمکنشهای الکتروستاتیک قوی (برای سیستمهای ۴ و ۵ یا سیستمهای کاتیونی) بدست می آیند. برهمکنشهای مولکولی با استفاده از نظریه اتمها در مولکولها (AIM)، و آنالیز فرکانسهای ارتعاشی، شناسایی میشوند. نقاط مینیمم روی سطح انرژی پتانسیل (PES)، که از نظر خطای برهم نهی مجموعه پایه به روش متقابل تصحیح شده اند، همانطوری که “اس.سیمون” ، “ام.دوران” و “جی.جی.داننبرگ” آنها را توصیف کرده اند، تعیین میشوند و نتایج بدست آمده با نتایج PES (سطح انرژی پتانسیل) تصحیح نشده مقایسه میشوند.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

Mo/ller–Plesset ~MP2! and Becke-3-Lee-Yang-Parr ~B3LYP! calculations have been used to compare the geometrical parameters, hydrogen-bonding properties, vibrational frequencies and relative energies for several X2 and X1 hydrogen peroxide complexes. The geometries and interaction energies were corrected for the basis set superposition error ~BSSE! in all the complexes ~1–۵!, using the full counterpoise method, yielding small BSSE values for the 6-311 1G(3d f ,2p) basis set used. The interaction energies calculated ranged from medium to strong hydrogen-bonding systems ~1–۳! and strong electrostatic interactions ~4 and 5!. The molecular interactions have been characterized using the atoms in molecules theory ~AIM!, and by the analysis of the vibrational frequencies. The minima on the BSSE-counterpoise corrected potential-energy surface ~PES! have been determined as described by S. Simo´n, M. Duran, and J. J. Dannenberg, and the results were compared with the uncorrected PES

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *