مقاله انگلیسی رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی با ترجمه فارسی – Ncbi 2015

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی PDF + خرید ترجمه آماده و تایپ شده ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی به همراه ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله

 رابطه بین دیابت و فشار داخل چشمی

عنوان انگلیسی مقاله

Relationship between Diabetes and Intraocular Pressure

چاپ شده در

مجله  Ncbi

سال انتشار

سال ۲۰۱۵

 

قسمتی از متن مقاله
بخشی از ترجمه فارسی

چکیده

پیامدهای چشمی دیابت دارای اهمیت هستند. این پژوهش جهت ارزیابی رابطه ی میان دیابت و تغییرات فشار داخل چشم در بیماران بیمارستان بوعلی، در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به این بیمارستان انجام شده است. با مطالعه ی مقطعی، ۴۰۰ فرد شامل ۲۰۰ فرد دیابتی و غیر دیابتی به صورت تصادفی در سال ۲۰۱۲ و به مدت یک سال انتخاب شدند. داده های پژوهش با معاینه و چک لیست جمع آوری شد، و سپس توسط نرم افزار آماری SPSS تحلیل گردید. نتایج توصیفی استخراج گردیده، و رابطه ی میان متغیرها توسط تست Chi2، تست دقیق Fisher، ضریب همبستگی پیرسون، با مقادیر p. کمتر از ۰٫۰۵ تحلیل شد. در گروه دیابتی ها، به ترتیب ۳۷ درصد افراد مرد و ۶۳ درصد زن بودند، در حالیکه در گروه غیر دیابتی ها این ارقام به ترتیب ۴۷ و ۵۳ درصد بود. میانگین سنی بیماران دیابتی “۵۴٫۱۷”±”۸٫۲۵″ و در غیر دیابتی ها “۴۹٫۰۶”±”۷٫۲۶″ سال بود. میانگین دقت بینایی چشم راست در دیابتی ها ۹٫۰۳۵ و در گروه شاهد ۹٫۵۶ بود. میانگین فشار داخل چشمی چشم راست در افراد دیابتی “۱۶٫۷۱”±”۱٫۹۶″ mm/Hg و در افراد غیر دیابتی “۱۲٫۸۶”±”۱٫۴۵″ mm/Hg بود، که تفاوت مهمی را نشان می داد (t=22.337, p=0.001). قابل توصیه است که فشار داخل چشمی افراد دیابتی به صورت منظم اندازه گیری و ثبت گردد.
بخشی از متن انگلیسی

Abstract

The ophthalmologic outcomes of diabetes were important. This research is conducted to assess the relation between diabetes and intraocular pressure changes in the patients of Avicenna Hospital, compared with healthy persons referring to the facility. With cross-sectional research, 400 persons including 200 diabetics and non-diabetics were selected on a random basis over one year in 2012. Research data were collected by examination and checklists, and then analyzed by SPSS 16 statistical software. Descriptive results were extracted, and the relation between the variables were analyzed by Chi2 test, t-test, Fisher’s exact test, Pearson’s correlation coefficient, with P. value less than 0.05 (P<0.05). In the group of diabetics, 37% and 63%were male and female respectively, while in non-diabetics group 47% and 53% were male and female. The mean age of diabetics patients were 54.17 ± ۸٫۲۵ and non-diabetics 49.06 ± ۷٫۲۶ years. Mean vision acuity of the right eye was 9.035 in the diabetics and 9.56 in the witness group. Mean intraocular pressure was 16.71 ± ۱٫۹۶ mm/Hg in diabetics, and 12.86 ± ۱٫۴۵ mm/Hg in non-diabetics, which showed a significant difference (t = 22.337, P=0.001). It is advisable that the intraocular pressure of diabetics be measured and recorded on a regular basis.

 

باکس دانلود مقاله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه آماده به صورت تایپ شده با فرمت ورد doc

خرید ترجمه آماده ورد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *